آرد چاودار (روگن، Roggen )
کیفیت و قابلیت پخت چاودار بهتر از جو ، یولاف ، برنج، ارزن و ذرت می باشد