امروزه نقش و اهمیت جوانه ها به نحوی مطرح است که کارشناسان علوم تغذیه بر مصرف آن تأکید کرده و خانواده ها را به اضافه نمودن این محصول به سبد غذایی روزانه تشویق می نمایند.