عصاره ی مالت در رژیم ورزشکاران

ارسال شده در سلامتی.

ورزشکار تغذیه شده با عصاره مالت جو دیرتر خسته می شود

در هنگام ورزش بدن به مقدار زیادی انرژی احتیاج دارد که این انرژی از طریق گلیکوژن(قند موجود در بافت حیوانات) ذخیره شده در بدن تأمین می شود. کاهش یا اتمام گلیکوژن بدن منجر به سنگینی دستها و پاها، کاهش سرعت دویدن، مشکل پریدن، هماهنگی کمتر و کاهش تمرکز یا به عبارت کلی خستگی می شود.

میزان ذخیره گلیکوژن به ازای هر کیلوگرم عضله 15-13 گرم است. هرچه ذخایر گلیکوژنی بالاتر باشدامکان فعالیت سریعتر ، شدیدتر و مداوم تر بیشتر است.

در هنگام تمرین و فعالیت های ورزشی ذخایر گلیکوژنی برای تأمین انرژی بدن مصرف می­شوند. بعد از ورزش و تمرین هر قدر که این ذخایر گلیکوژنی سریعتر به میزان اولیه بازگردند تمرین یا مسابقه بعدی بهتر انجام خواهد شد و از مهمترین مشخصه های یک ورزشکار بازیافت سریعتر ذخیره گلیکوژنی است که سرعت بازگشت به مقدار زیادی تحت تأثیر فیزیولوژی بدن ورزشکار و نوع رژیم غذایی می باشد.

در رابطه با این موضوع روزین و همکاران در انستیتو تغذیه آمریکا تحقیقی انجام دادند و مشاهده کردند که ساخت و بازیافت گلیکوژن در بافت و کبد موش هایی که بوسیله عصاره مالت جو تغذیه شده بودند نسبت به آنهایی که بوسیله رژیم های حاوی گلوکز و نشاسته خالص تغذیه شده بودند بیشتر است. علت این امر به ترکیبات خاص عصاره مالت یعنی به نمک های غیر آلی و پروتئین های موجود در آن نسبت داده می شود. همچنین این محققین مشاهده کردند مصرف الیگومرهای گلوکزی خالص منجر به افزایش میزان قند خون می شود این در حالی است که این قند ها بر میزان ذخیره گلیکوژنی تأثیری نداشتند.

در کل مصرف عصاره مالت جو مزایای زیر را بدنبال داشت:

- جذب بهتر گلوکز نسبت به سایر منابع کربوهیدراتی

- افزایش محتوی گلیکوژنی کبدی بدلیل پروتئین های موجود در عصاره

- افزایش سرعت سنتز گلیکوزن بدلیل اینکه اسید آمینه های موجود در عصاره آنزیم گلیکوژن سنتاز را فعال می کند.

- کاتیون های(کلسیم و منیزیم) موجود در عصاره جذب کربوهیدرات ها از روده و انتقال به بافت ها را تسریع می کند( هیرو و هکاران)

-بالاتر بودن محتوی گلیکوژنی عضلات بدلیل نمک های غیر آلی موجود در عصاره

همچنین در تحقیق موری کونر و همکاران در سال 1991، مصرف عصاره مالت نسبت به سایر منابع گلوکزی و نشاسته ای، محتوی گلیکوژنی کبد و عضله را بیشتر افزایش داد. بدلیل اینکه عصاره مالت ترکیبی از گلوکز، مالتوز، قند های 3 تا 10 واحدی می باشد و نیز عصاره شامل ترکیبات پروتئینی، ویتامین و املاح می باشد که در نهایت منجر به افزایش جذب روده ای می شوند و نیز این گروه مشاهده کردند که جذب سایر کربوهیدرات ها در حضور عصاره مالت افزایش می یابد.

بر این اساس می توان گفت که ورزشکارانی که جهت تغذیه خود از عصاره استفاده کنند بدلیل اینکه محتوی گلیکوژنی بالاتری خواهند داشت مدت زمان بیشتری به فعالیت و ورزش می توانند ادامه دهند و همچنین بازیابی ذخیره گلیکوژنی بعد از فعالیت برای آنها سریعتر خواهد بود.