دسته بندی: آنزیم ها 04-02-1402

آمیلاز آنزیمی مهم در صنعت مالت سازی

آلفا آمیلاز یکی از آنزیم های مهم موجود در دانه جو می باشد که طی مراحل مالت سازی فعال می شود. این آنزیم به دلیل مقاوم بودن در برابر حرارت و توانایی اختصاصی آن به مایع سازی نشاسته و تبدیل ان به قندهای ساده از اهمیت زیادی در صنعت و دارو سازی برخوردار است

آمیلاز ها از آن دسته آنزیم هایی به شمار می روند که به طور گسترده در میکروب ها،گیاهان و حیوانات یافت می شوند و به صورت اختصاصی قادر به شکستن پیوندهای گلیکوزیدی در نشاسته هستند. نشاسته پلی ساکارید ذخیره ای دانه ها و غده های گیاهان مختلف بوده و از دو جزء اصلی،پلیمر خطی آمیلوز و پلیمر شاخه ای آمیلوپکتین تشکیل می شود. شکستن پلی مر نشاسته با استفاده از آمیلاز ها اساس برخی از فرایندهای صنعتی نظیر تهیه شربت گلوکز، صنایع نانوایی و تولید آبجو است.

آمیلاز ها نقش مهمی در جوانه زنی و رسیدن دانه ها داشته و عامل تجزیه نشاسته در بدن جانداران است. هم چنین  باعث تبدیل نشاسته به قندهای ساده می شود که متعاقباً برای فعالیت های متابولیکی مختلفی استفاده می شوند.

واحد تحقیق و توسعه 

داخلی 116

برچسب ها :

نظرات