دسته بندی: آبزیان , ماهی قزل آلا 04-04-1403

استفاده از پودر مالت و پودر عصاره مالت فراوری شده به عنوان افزودنی غذایی فراسودمند در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر پودر مالت، پودر عصاره مالت، پودر مالت فراروی شده و پودر عصاره مالت فراوری شده بر عملکرد رشد، بازماندگی، جمعیت میکروبی روده و برخی پارامترهای خونی و انتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان بود. 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر پودر مالت، پودر عصاره مالت، پودر مالت فراروی شده و پودر عصاره مالت فراوری شده بر عملکرد رشد، بازماندگی، جمعیت میکروبی روده و برخی پارامترهای خونی و انتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان بود.

آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار، 4 تکرار و 800 قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن اولیه 9 گرم انجام شد . ماهی ها با جیره بدون افزودنی غذایی (شاهد)، 2000 گرم پودر مالت، 2000 گرم پودر عصاره مالت، 1000 گرم پودر مالت فراوری شده، 1000 گرم پودر عصاره مالت فراوری شده در تن خوراک برای مدت 60 روز تغذیه شدند.

نتایج به دست امده نشان داد که افزودن پودر مالت و عصاره مالت فراوری شده در جیره سبب افزایش وزن نهایی و کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهی ها در مقایسه با سایر تیمارها شد. هم چنین بالاترین بازماندگی مربوط به ماهی های تغذیه شده با پودر مالت فراوری شده و پودر عصاره مالت فراوری شده بود.

غلظت گلبول های سفید، قرمز و هماتوکریت سرم ماهی ها تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. افزودن 1000 گرم پودر عصاره مالت فراوری شده، تعداد کل ی فرم ها  و تعداد باسیلوس های روده را به ترتیب کاهش و افزایش داد.

فعالیت انزیم های پروتئاز، آمیلاز و لیپاز گوارشی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. غلظت مالون دی آلدهید و سوپراکسید دیسموتاز سرم ماهی های تغذیه شده با 1000 گرم پودر عصاره مالت فراوری شده بالاتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود.

واحد تحقیق و توسعه 

داخلی ۱۱۶

برچسب ها :

نظرات