دسته بندی: آبزیان , ماهی کپور 04-04-1403

استفاده از پودر مالت و پودر عصاره مالت فرآوری شده به عنوان افزودنی غذایی فراسودمند در تغذیه ماهی کپور

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پودر مالت، پودر عصاره مالت، پودر فراوری شده و پودر عصاره مالت فراآوری شده بر عملکرد رشد، بازماندگی، جمعیت میکروبی روده و برخی پارامترهای خونی و آنتی اکسیدانی در ماهی کپور بود. 

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پودر مالت، پودر عصاره مالت، پودر فراوری شده و پودر عصاره مالت فراآوری شده بر عملکرد رشد، بازماندگی، جمعیت میکروبی روده و برخی پارامترهای خونی و آنتی اکسیدانی در ماهی کپور بود.

آزمایش در قابل طرح کاملا تصادفی با 5 تیمار 5500 قطعه ماهی کپور با میانگین وزن اولیه 60 گرم انجام شد. ماهی ها با جیره بدون افزودنی غذایی(شاهد)، 2000 گرم پودر مالت، 2000 گرم پودر عصاره مالت، 1000 گرم پودر مالت فراوری شده و 1000 گرم پودر عصاره مالت فراوری شده در تن خوراک برای مدت 60 روز تغذیه شدند.

نتایج  نشان داد که افزودن پودر عصاره مالت فراوری شده در جیره سبب افزایش وزن نهایی و کاهش ضریب تبدیل غذایی ماهی ها در مقایسه با سایر تیمارها شد.  غلظت گلبول های سفید، قرمز و  هماتوکریت سرم های ماهی های تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت.

افزودن 1000 گرم پودر عصاره مالت فراوری شده، تعداد کلی فرم هاو تعداد باسیلوس های روده را به ترتیب کاهش و افزایش داد. غلظت مالون دی آلدهید و سوپراکسید دیسموتاز سرم ماهی های تغذیه شده با 1000 گرم پودر عصاره مالت فراوری شده بالاتر از سایر تیمارهای آزمایشی بود.

واحد تحقیق و توسعه 

داخلی ۱۱۶

برچسب ها :

نظرات