دسته بندی: سلامتی , کودک 30-01-1402

تاثیر آرد جو بر کاهش زردی نوزادان

در مطالعه ای مشاهده شد كه با استفاده از آرد جو برای بیمار، ٢٤ ساعت پس از بستري كاهش قابل ملاحظه اي در بيلي روبين توتال ايجاد گرديد اين نتايج نشان می دهند كه آرد جو در كاهش بيلی روبين به صورت غير مستقيم مؤثر است؛ اما مكانيسم تاثیر آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.

هيپربيلي روبينمي مشكل شايع نوزادان است كه حدود ٦٠ % نوزادن ترم (رسيده) و ٨٠ % نوزادان پره ترم (نارس) در هفته اول تولد به آن مبتلا مي شوند. عواملي مثل ديابت مادر ، نژاد (آسيايي)، نارسي ،پلي سيتمي ،جنس مذكر،داروها (ويتامين کا)، تريزومي ٢١ ،كبودي جلدي ،سفال هماتوم ،القاي زايمان با اكسي توسين و محروميت از كالري باعث تشديد اين زردي مي شوند و نوزاد را نيازمند به اقدامات درماني مي نمايد.

براي پيشگيري از عوارض ناشي از افزايش بيلي روبين، نوزادان مبتلا به زردي نياز به مراقبت هاي پزشكي دارند. هدف از درمان، جلوگيري از رسيدن غلظت بيلي روبين غير مستقيم به سطحي است كه در آن ممكن است سميت عصبي رخ دهد. متداول ترين روش درماني ، فتوتراپي و در موارد شديدتر، تعويض خون است. تاكنون داروهاي متعددي مانند متالوپورفيرينه ا، فنوباربيتال، ايميون گلوبولين وريدي و كلوفيبرات پيشنهاد شده است. ذغال فعال، آگار و كلستيرامين نيز از موادی هستند كه عنوان درمان هاي كمكی در كاستن زردی نوزادان از آنها استفاده مي شود.

طي ساليان متمادي داروهاي طبيعي خصوصاً گياهان دارویی اساس و حتي در برخي موارد تنها طريق درمان محسوب مي شدند و در عين حال مواد اوليه موجود در آنها در صنعت داروسازی مورد استفاده قرار مي گرفت. مواد اوليه و مؤثری كه در گياهان به صورت ذخيره موجود است، پيوسته به عنوان موادی غير قابل جايگزين مورد استفاده بوده و خواهند بود.

در مطالعه ای مشاهده شد كه با استفاده از آرد جو برای بیمار، ٢٤ ساعت پس از بستري كاهش قابل ملاحظه اي در بيلي روبين توتال ايجاد گرديد اين نتايج نشان می دهند كه آرد جو در كاهش بيلی روبين به صورت غير مستقيم مؤثر است؛ اما مكانيسم تاثیر آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.

جو، گياهي است با طبيعت سرد و خشك كه در طب سنتي جوشانده آن براي درمان تب ، كم خوني ، بيماريهاي كبدي به ويژه هپاتيت و به عنوان مدر در بيماريهاي كليوي و قلبي مورد استفاده قرار مي گيرد. جو در مكانيسم ساخت كلسترول در كبد دخالت دارد و LDH كلسترول را كه مضر بوده و به رگهاي  و قلب آسيب مي رساند، كاهش مي دهد. به عقيده نيومن خاصيت كاهش دهنده كلسترول جو به علت وجود ماده بتا گلوكان ٢ در الياف اين گياه است.

واحد تحقیق و توسعه

داخلی 116

برچسب ها :

نظرات