جلسه بسیج کارگری با موضوع بصیرت با حضور محترم فرمانده بسیج کارگری استان آقای هاشمی و هیئت همراه با پرسنل مجموعه به مالت در تاریخ 25 خرداد 1400 برگزار گردید.