از شما دعوت میکنیم که در از تاریخ 27 لغایت 30 مهر 1400 از غرفه به مالت، واقعا در سالن C به شماره C22 بازدید کنید.

این نمایشگاه در سالن نمایشگاه های بین المللی اصفهان برگزار خواهد شد.

حضور شما باعث خرسندی و دلگرمی ما است.