برخی محصولات به مالت
تحت برندهای به مالت، مالتی سان و مالتی فیت

محصولات این شرکت به ١۶ قلم محصول جهت مصارف صنعتی و ٢١ کالای سوپرمارکتی جهت مصارف خانوارها می رسد.