امروزه نقش و اهمیت جوانه ها به نحوی مطرح است كه كارشناسان علوم تغذیه بر مصرف آن تأكید كرده و خانواده ها را به اضافه نمودن این محصول به سبد غذایی روزانه تشویق می نمایند.