انتخاب شایسته ی کارخانه به مالت به عنوان واحد برتر تحقیق و توسعه R&D صنایع استان در سال ۹۹ را به مدیریت محترم کارخانه آقای مهندس رستمی، خانم مهندس مریم رستمی به عنوان سرپرست واحد R&D و کلیه پرسنل محترم کارخانه تبریک عرض می نماییم.