گزارش زنده تلویزیونی برنامه همت بلند از شرکت به مالت که در تاریخ 22 شهریور 99 از شبکه تماشا پخش شد.از شما دعوت میکنیم به این برنامه سی دقیقه توجه بفرمایید.

در این برنامه مهندس رستمی از مسئولان خواستند که برای هر درخواست جدید، اقدام به محک زدن تولیدکنندگانی که زندگی خود را در این زمینه گذاشته اند نکنند و مجوز و حمایت های مالی را سریعتر و با همکاری بیشتر داده تا شرکت هایی همچون به مالت به جای اشتغال برای صد نفر، برای دو هزار نیرو ایجاد کند.