تقدیر و تشکر تیم بسکتبال 🏀 دسته یک بانوان جم شهرکرد از آقای مهندس رستمی، مدیر عامل محترم کارخانه به مالت، به دلیل حمایت ها و اسپانسر شدن ایشان برای تیم بسکتبال.