خط تولید اختصاصی تولید مالت گندم راه اندازی شد. با توجه به رایج شدن مصرف پودر گندم جوانه زده در سمنو و افزایش تقاضا برای این محصول، خط تولید مجزا جهت افزایش سرعت و کمیت راه اندازی شد.