آرد چاودار (روگن، Roggen )
كيفيت و قابليت پخت چاودار بهتر از جو ، يولاف ، برنج، ارزن و ذرت مي باشد