پودر گندم جوانه زده
جوانه زنی میزان ویتامین ث ،ب و کاروتن را افزایش میدهد. همچنین موجب شکست سدطبیعی حفاظتی خارجی دانه میشود و درنتیجه هضم آن را آسان میکند.